Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Get the Cake (handelsnaam van Internetvisie.nl B.V.) en opdrachtgever. 

Artikel 2 | Offertes en aanbiedingen 

 1. Indien in een aanbieding of offerte geen aanvaardingstermijn wordt beschreven, geldt de beschreven aanbieding alleen wanneer Get the Cake de opdracht aanvaardt. 
 2. Get the Cake kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Get the Cake daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Get the Cake anders aangeeft. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Get the Cake niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3 | Contractsduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Get the Cake en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  
 2. Get the Cake laat werkzaamheden uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken en of diensten die deze heeft besteld, af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Get the Cake gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan. 
 4. Get the Cake is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Get the Cake de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Get the Cake aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Get the Cake worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Get the Cake zijn verstrekt, heeft Get the Cake het recht de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Extra voortvloeiende kosten die samenhangen met dergelijke vertraging worden bij opdrachtgever in rekening gebracht. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Get the Cake ter beschikking heeft gesteld. Get the Cake is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Get the Cake is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, dan wel doordat opdrachtgever de benodigde gegevens niet tijdig of te laat heeft aangeleverd. 
 7. Abonnementen met een bepaalde duur, kunnen niet tussentijds worden opgezegd.  
 8. Indien opdrachtgever al dan niet in overleg met Get the Cake besluit de diensten/ producten in een abonnement op te schorten, ontslaat dit de opdrachtgever nimmer van betaling van abonnementsgelden.  
 9. Opdrachtgever is ermee bekend dat de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden kunnen worden verricht door een door Get the Cake ingeschakelde stagiaire in het kader van een stage-of afstudeeropdracht voor de opleiding Communicatie aan de Hogeschool van  Arnhem en Nijmegen en dat het berekende tarief voor de werkzaamheden correspondeert met  het niveau van de stagiaire. Opdrachtnemer realiseert en accepteert dat de in deze overeenkomst omschreven werkzaamheden kunnen worden verricht op een wijze die van stagiaire mag worden verwacht. 

Artikel 4 | Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

 1. Afspraken over dienstverlening op afgesproken momenten tegen een vaste prijs (abonnementen) gelden voor de afgesproken duur. (Tussentijdse) Annulering of opzegging van een abonnement is derhalve niet mogelijk. 
 2. Get the Cake werkt met mensen. Indien de nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, behoudt Get the Cake zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of de werkzaamheden op te schorten. 
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Get the Cake op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Get the Cake de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 4. Indien Get the Cake tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 5 | Betaling, incassokosten en prijsindicatie 

 1. Wanneer opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, worden alle toekomstig afgesproken betalingen direct opeisbaar. 
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke (incasso) kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 
 3. Alle abonnementsbedragen worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het per 1 juli van dat jaar geldende inflatiecijfer gebaseerd op CPI Nederland. De aanpassing zal nimmer meer dan 2% afwijken van het dan geldende inflatiecijfer. Een aanpassing aan inflatie kan niet gezien worden als eenzijdige tariefaanpassing en is geen reden voor opdrachtgever om terstond zijn abonnement te beëindigen. 

Artikel 6 | Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Get the Cake geleverde blijft eigendom van Get the Cake totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Get the Cake gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Get the Cake geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud  valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

Artikel 7 | Garanties, onderzoek en reclames 

 1. Get the Cake geeft nimmer een garantie af over leveringstermijnen of deadlines. 
 2. De opdrachtgever dient bij geleverde diensten binnen 5 werkdagen te melden aan Get the Cake of en welke zaken er niet voldoen aan de opdrachtomschrijving, tenzij anders expliciet en schriftelijk overeengekomen. Indien opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervallen zijn rechten op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. 
 4. Get the Cake levert geen garanties op haar diensten in verband met de snelle veranderingen die plaatsvinden op internet. 

Artikel 8 | Aansprakelijkheid 

 1. Indien Get the Cake aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld en met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 3 lid 9. 
 2. Get the Cake is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voortkomen uit of zijn ontstaan aan de door opdrachtgever aan Get the Cake voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde en in gebruik genomen systemen, applicaties en toepassingen.
 3. Get the Cake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade uit voor door de opdrachtgever goedgekeurde of geïnitieerde campagnes.
 4. Indien Get the Cake aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Get the Cake beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de (deel) order. 
 5. De aansprakelijkheid van Get the Cake is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar. 
 6. Aansprakelijkheid door schade veroorzaakt door storingen aan door Get the Cake geleverde hosting- of domeinnaamdiensten, kan nooit hoger zijn dan de kosten voor één maand voor die diensten. 
 7. Get the Cake is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) gegevens. 
 8. Get the Cake is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 9 | Vrijwaring 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Get the Cake voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Get the Cake toerekenbaar is. Indien Get the Cake uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Get the Cake zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Get the Cake, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Get the Cake en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Artikel 10 | Intellectuele eigendom  

 1. Get the Cake behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Get the Cake heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 11 | Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle overeenkomsten met Get the Cake is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.